Pro naši společnost jsme stanovili zmocněnce pro ochranu dat. Našeho zmocněnce pro ochranu dat můžete kontaktovat následujícím způsobem:

bredent GmbH & Co. KG
Zmocněnec pro ochranu dat
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
E-mail: Datenschutz@bredent.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 1. Ochrana dat přehledně

Obecné pokyny

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na naší webové stránce

Kdo je odpovědný za shromažďování dat na této webové stránce?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v části Impressum této webové stránky.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Vaše údaje získáváme na jedné straně tím, že nám je sdělíte. Může se jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje se automaticky shromažďují při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu používáme Vaše údaje?

Část údajů je shromažďována, aby byla zajištěna bezchybná dostupnost webových stránek. Další údaje lze použít k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte v souvislosti s Vašimi údaji?

Máte právo získat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. K tomuto účelu a také k dalším otázkám k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v části Impressum. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě naší webové stránky lze statisticky vyhodnocovat Vaše chování na internetu. To se provádí především pomocí souborů cookies a pomocí takzvaných analytických programů. Analýza Vašeho chování při surfování probíhá zpravidla anonymně; chování při surfování nelze zpětně identifikovat jako Vaše chování. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo ji můžete zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech vznesení námitky Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 1. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tuto webovou stránku, shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které Vás mohou osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje získáváme a k čemu je používáme. Také vysvětluje, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v bezpečnosti. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Odkaz na odpovědné místo

Odpovědným místem pro zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefon: + 49 7309 872-441
Email: info-medical@bredent.com

bredent  GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefon: + 49 7309 872-22
Email: info@bredent.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy aj. apod.).

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho procesů zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačuje neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo do odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování osobních údajů ve zvláštních případech a také proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

V případě zpracování dat na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (rozpor dle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je toto přímo spojeno s takovouto přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, nebudou Vaše osobní údaje následně dále používány pro účely přímé reklamy (podpora podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR přísluší postiženým právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení. Právo na podání stížnosti spočívá bez ohledu na to, zda se jedná o správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy automatizovaně zpracováváme, předat sobě nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jiného správce, dojde k tomu pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL, popř. TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou např. objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek posíláte, šifrování SSL, popř. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, popř. TLS, nelze údaje, které nám poskytnete, načíst třetími stranami.

Informace, zablokování, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, popř. právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto informací. K tomuto účelu a také k dalším otázkám týkajícím se osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování vzniká v následujících případech:

 • Pokud popíráte správnost osobních údajů, které jsou u nás uloženy, zpravidla potřebujeme čas k tomu, abychom toto ověřili. Po dobu trvání kontroly máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhalo/probíhá nezákonně, můžete místo odstranění požadovat omezení zpracování údajů.
 • Pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale požadujete je pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo namísto výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud vznesete námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy Vaše a naše zájmy. Dokud není stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, tyto údaje mohou být zpracovávány – s výjimkou jejich ukládání – pouze s Vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Nesouhlas s reklamními e-maily

Využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět tiráž týkající se zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů je tímto odmítnuto. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo učinit právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

 1. Shromažďování údajů na naší webové stránce

Soubory cookies

Internetové stránky používají částečně tak zvané soubory cookies. Soubory cookies nezpůsobují ve Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače a které ukládá Váš prohlížeč.

Většina námi používaných souborů cookies jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné cookies zůstanou uložené ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies, povolili je pouze v jednotlivých případech, v určitých případech nebo obecně vyloučili přijetí souborů cookies a při zavření prohlížeče aktivovali automatické mazání souborů cookies. Při deaktivaci souborů cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Soubory cookies potřebné k elektronické komunikaci nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud se ukládají jiné soubory cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho chování na internetu), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovávány zvlášť.

Protokolové soubory serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace do tzv. protokolových souborů, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší. Toto jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • Referrer URL
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Spojování těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaevidovány protokolové soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře, budou u nás uloženy Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli za účelem zpracování poptávky a pro případ doplňujících otázek. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá tak výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačuje neformální sdělení e-mailem. Zákonnost procesů zpracování osobních údajů realizovaných do okamžiku odvolání souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste zadali v kontaktním formuláři, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo nezanikne účel pro uložení údajů (např. po dokončení zpracování Vaší poptávky). Kogentní zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uložení – zůstávají nedotčena.

Registrace přes Facebook Connect

Namísto přímé registrace na naší webové stránce se můžete přihlásit pomocí služby Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete pro registraci pomocí služby Facebook Connect a kliknete na tlačítko „Login with Facebook“ / „Connect with Facebook“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebooku. Zde se můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů. Tím se Váš profil na Facebooku propojí s našimi internetovými stránkami nebo s našimi službami. Tímto propojením získáváme přístup k Vašim údajům uloženým na Facebooku. Jedná se především o:

 • Jméno na Facebooku
 • Profil a úvodní obrázek na Facebooku
 • Úvodní obrázek na Facebooku
 • e-mailová adresa uložená na Facebooku
 • Facebook ID
 • Seznamy přátel na Facebooku
 • Facebook Likes (údaje o „to se mi líbí“)
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Stát
 • Jazyk

Tyto údaje slouží k nastavení, přípravě a personalizaci Vašeho účtu.

Registrace pomocí služby Facebook Connect a s tím spojené procesy zpracování údajů jsou prováděny na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli s platností do budoucna odvolat.

Další informace naleznete v podmínkách používání Facebooku a v ustanoveních o ochraně osobních údajů na Facebooku. Najdete je na adrese: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Facebook Pixel

Naše webová stránka používá k měření konverzí mapu pro návštěvníky Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Tak je možné sledovat chování návštěvníků stránek poté, co kliknou na reklamu na Facebooku na webové stránky poskytovatele. Díky tomu je možné vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické a marketingové účely a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Získané údaje jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje ale ukládá a zpracovává Facebook, takže je možné navázat spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může používat údaje pro vlastní reklamní účely, v souladu se směrnicí o používání údajů v síti Facebook. Díky tomu může Facebook přepínat reklamy na stránkách Facebooku a mimo Facebook. Toto používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete další informace o ochraně soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat v části Nastavení reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivovat reklamu na bázi používání Facebooku: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA.

Ukládání cookies Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby optimalizoval svou nabídku na webu a svou reklamu.

Námitka proti shromažďování dat: Pro opt-out klikněte sem

MailChimp

Tato webová stránka používá služby MailChimp pro zasílání newsletterů. Poskytovatelem služby je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Pokud zadáte údaje pro účely odběru newsletteru (např. e-mailovou adresu), budou tyto údaje uloženy na serverech MailChimp v USA.

MailChimp má certifikaci podle „EU-US-Privacy-Shield“. Privacy shield je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která má zajistit dodržování evropských standardů ochrany osobních údajů v USA.

S pomocí MailChimp můžeme analyzovat naše kampaně v newsletteru. Pokud otevřete e-mail zaslaný s MailChimp, propojí se soubor obsažený v e-mailu (tzv. web-beacon) se servery MailChimp v USA. Tak je možné zjistit, zda byl newsletter otevřen a na které odkazy bylo kliknuto. Kromě toho se shromažďují technické informace (např. doba vyvolání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit konkrétnímu příjemci newsletteru. Slouží výhradně ke statistické analýze newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucího newsletteru zájmům příjemce.

Pokud nechcete provádět analýzu prostřednictvím MailChimp, musíte odhlásit odběr newsletteru. Pro tento účel poskytujeme v každé zprávě k odběru newsletteru příslušný odkaz. Kromě toho můžete odběr informačního zpravodaje odhlásit také přímo na webových stránkách.

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením newsletteru. Zákonnost již provedených procesů zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Údaje, které uchováváme pro účely odběru newsletteru u nás, ukládáme až do Vašeho vyjmutí z newsletteru a po odhlášení newsletteru je odstraníme z našich serverů i ze serverů MailChimp. Údaje, které jsme uložili k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření smlouvy o zpracování dat – Data-Processing-Agreements

Uzavřeli jsme tzv. dohodu „Data-Processing-Agreement“ s MailChimp, ve které se zavazujeme chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím osobám. Tato smlouva je k dispozici na následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Společnost Google tak vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o její aktivitě a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu jejímu provozovateli. IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojována s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Ukládání údajů vygenerovaných souborem cookie o Vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tak, že si stáhnete plugin pod následujícím odkazem a nainstalujete si ho: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmítnutí shromažďování dat

Shromažďování svých údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se soubor cookie pro odhlášení (Opt-Out-cookies), který zabraňuje shromažďování Vašich údajů při příštích návštěvách této webové stránky: Deaktivujte službu Google Analytics.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování zakázek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek a při používání služby Google Analytics plně postupujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické vlastnosti služby Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ od Google Analytics. Díky tomu mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují výroky o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy Google a z údajů o návštěvnících od třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastaveních displeje na svém účtu Google nebo můžete shromažďování Vašich dat přes Google Analytics obecně zakázat, jak je zobrazeno v odstavci „Odmítnutí shromažďování dat“.

 1. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Naše webová stránka používá pluginy webové stránky YouTube. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících na této webové stránce, než si prohlédnou video. Předávání údajů partnerovi YouTube však prostřednictvím rozšířeného režimu ochrany osobních údajů není zcela vyloučeno. YouTube – bez ohledu na to, zda se podíváte na video – vytvoří spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na naší webové stránce spustíte video na YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom se serveru YouTube sdělí, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožníte společnosti YouTube přiřadit Vaše chování při surfování přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do svého koncového zařízení různé soubory cookies. Pomocí těchto souborů cookies může YouTube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se používají mimo jiné k pořizování videostatistik, ke zlepšení použitelnosti a předcházení podvodnému jednání. Soubory cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete.

Případně mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další procesy zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

Používání YouTube probíhá v zájmu odpovídajícího zobrazování našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu druhu. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti YouTube najdete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Fonty Google Web

Tato stránka používá k jednotnému zobrazování druhů písma tzv. webových fontů, které poskytuje společnost Google. Služba Google Fonts je nainstalována lokálně. Připojení k serverům Google se přitom neprovádí.

Google mapy

Tato stránka používá přes API službu map Google Maps. Poskytovatelem služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro používání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Google Maps probíhá v zájmu odpovídajícího zobrazování našich online nabídek a snadného vyhledání míst uvedených na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu druhu. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Pomocí testu reCAPTCHA se má zkontrolovat, zda je zadání dat na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) prováděno člověkem nebo automatizovaným programem. ReCAPTCHA za tímto účelem analyzuje chování návštěvníka webové stránky na základě různých vlastností. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile navštíví návštěvník webové stránky. Pro analýzu vyhodnotí reCAPTCHA různé informace (např. IP adresa, doba pobytu návštěvníka webové stránky na webové stránce nebo pohyby myší prováděné uživatelem). Data shromážděná při analýze budou předána společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nebudou upozorněni na to, že probíhá analýza.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem chránit své webové nabídky před neoprávněným automatickým vyzvědačstvím a před SPAM.

Další informace o Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html