Dla naszego przedsiębiorstwa wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:

bredent GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte (inspektor ochrony danych)
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
e-mail: Datenschutz@bredent.com

Oświadczenie o ochronie danych

 1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają przystępny przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację osobową użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone na podstawie informacji otrzymanych od Ciebie. Mogą to być np. dane wprowadzone do formularza kontaktowego.

Inne dane są automatycznie gromadzone podczas odwiedzin strony internetowej za pomocą naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i przeznaczenia swoich zapisanych danych osobowych. Poza tym masz prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych można w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poza tym masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Twoje zachowanie w Internecie może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania w Internecie odbywa się zazwyczaj anonimowo; nie możesz zostać zidentyfikowany w swoim zachowaniu w Internecie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub uniemożliwić ją, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 1. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację osobową użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

telefon: + 49 7309 872-441
e-mail: info-medical@bredent.com

bredent  GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

telefon: + 49 7309 872-22
e-mail: info@bredent.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili można wycofać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te postanowienia. Podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw według art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, jeśli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw według art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo przekazać dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, sobie lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, odbywa się to tylko wtedy, gdy jest technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Strona ta korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, i po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Uzyskanie informacji, blokowanie, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych i w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, potrzebujemy zazwyczaj czasu, aby to sprawdzić. Na okres sprawdzania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało / odbywa się w sposób niezgodny z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Jeśli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, ale będą one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia przez Ciebie roszczeń prawnych, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast usunięcia ich.
 • W przypadku sprzeciwu według art. 21 ust. 1 RODO wyważone muszą zostać Twoje i nasze interesy. Dopóki nie stwierdzono, czyje interesy są nadrzędne, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego do przesyłania nie zamówionej wyraźnie reklamy i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron internetowych zastrzegają sobie wyraźnie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianego przysyłania informacji reklamowych, np. poprzez spam.

 1. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane przez przeglądarkę internetową.

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. sesyjne pliki cookie. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawianiu plików cookie i zezwolić na stosowanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć przyjmowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznego lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki do analizy zachowania użytkownika w Internecie), są one omawiane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przekazuje. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL
 • nazwa hosta komputera dostępowego
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnym technicznie wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony – w tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania nam zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoje dane z formularza zapytania łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność procesów przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu wycofania zgody.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub przestanie istnieć cel przechowywania danych (np. po zakończeniu opracowywania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza dotyczące terminów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja przez Facebook Connect

Zamiast bezpośredniego rejestrowania się na naszej stronie internetowej możesz zarejestrować się za pomocą usługi Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację za pomocą usługi Facebook Connect i klikniesz przycisk „Logowanie przez Facebooka” / „Połączenie z Facebookiem”, nastąpi automatyczne przekierowanie na platformę Facebooka. Możesz tam zalogować się za pomocą swoich danych użytkowania. W ten sposób Twój profil na Facebooku zostanie powiązany z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. Powiązanie to umożliwia nam uzyskanie dostępu do Twoich danych zapisanych na Facebooku. Są to przede wszystkim:

 • nazwa użytkownika na Facebooku
 • zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle na Facebooku
 • zdjęcie w tle na Facebooku
 • adres e-mail zapisany na Facebooku
 • ID Facebooka
 • wykazy znajomych na Facebooku
 • polubienia na Facebooku (oznaczenia „Lubię to”)
 • data urodzenia
 • płeć
 • kraj
 • język

Dane te są wykorzystywane do konfiguracji, udostępniania i personalizacji konta użytkownika.

Rejestracja przez Facebook-Connect i związane z tym procesy przetwarzania danych odbywają się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania Facebooka oraz w polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć pod adresem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oraz https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel aktywności użytkownika Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Umożliwia to śledzenie zachowania osób odwiedzających stronę po ich przekierowaniu na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zgromadzone dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe, nie możemy wyciągać wniosków o tożsamości użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebooka, co umożliwia połączenie z profilem odnośnego użytkownika i Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z zasadami Facebooka dotyczącymi danych. Dzięki temu Facebook może włączać reklamy na swoich stronach i poza nimi. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie korzystanie z danych.

W informacjach Facebooka o ochronie danych osobowych można znaleźć dalsze informacje dotyczące ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę behawioralną Facebooka na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia Interaktywnej Reklamy Cyfrowej: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

 1. 4. Narzędzia analityczne i reklamy

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych: Kliknij tutaj, aby zrezygnować

MailChimp

Ta strona internetowa korzysta z usługi MailChimp do wysyłania newsletterów. Jej dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która umożliwia organizowanie i analizowanie m.in. wysyłania newsletterów. Jeśli wprowadzisz dane w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail), zostaną one zapisane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat „EU-US Privacy Shield”. „Privacy Shield” to umowa między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail przesłanej za pomocą MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. web beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy otwarto wiadomość newslettera i które łącza ewentualnie kliknięto. Ponadto zapisywane są informacje techniczne (np. godzina wywołania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacji tych nie można przyporządkować do konkretnego odbiorcy newslettera. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dopasowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz korzystać z analizy za pośrednictwem MailChimp, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera udostępniamy odpowiednie łącze. Można również zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność procesów przetwarzania danych, które miały miejsce wcześniej.

Twoje dane zapisane u nas w celu otrzymywania newslettera są przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, a po rezygnacji z newslettera są usuwane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Nie ma to wpływu na dane zapisane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy w sprawie przetwarzania danych

Zawarliśmy z MailChimp umowę w sprawie przetwarzania danych („Data Processsing Agreement”), w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Umowa ta jest dostępna pod adresem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej włączyliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany w ramach usługi Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić gromadzenie swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu Twoich danych przy przyszłych wizytach na tej stronie internetowej: Dezaktywować Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z firmą Google umowę w sprawie przetwarzania danych na zlecenie i realizujemy w całości surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” dostępnej w Google Analytics. Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, a także z danych odwiedzających innych dostawców. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. Tę funkcję można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 1. 5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube. Operatorem tego serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten powoduje, że przed wyświetleniem nagrania wideo YouTube nie zapisuje na tej stronie internetowej żadnych informacji o osobach odwiedzających. Przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest natomiast bezwzględnie wykluczone w przypadku rozszerzonego trybu ochrony danych. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy oglądasz nagranie wideo – łączy się z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu nagrania wideo YouTube na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W takim przypadku serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania w Internecie bezpośrednio do Twojego profilu osobistego. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może po uruchomieniu nagrania wideo zapisywać na Twoim urządzeniu końcowym różne pliki cookie. Dzięki tym plikom cookie YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do rejestrowania statystyk wideo, poprawy łatwości obsługi i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Ewentualnie po uruchomieniu nagrania wideo na YouTube mogą zostać wywołane dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w jego oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki webowe udostępniane przez Google do jednolitego przedstawiania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie ma przy tym połączenia z serwerami Google.

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z serwisu mapowego Google Maps. Jego dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony nie ma wpływu na transmisję tych danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie wyszukiwania miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wykorzystujemy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem usługi reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy użytkownik wejdzie na stronę internetową. reCAPTCHA analizuje przy tym różne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszą wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o odbywającej się analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed automatycznym bezprawnym dostępem do zabezpieczonych danych oraz przed SPAM-em.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz oświadczenie Google o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronach: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html