Vymenovali sme pre náš podnik zodpovednú osobu. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať nasledovne:

bredent GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
E-mail: Datenschutz@bredent.com

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 1. Stručný prehľad ochrany údajov

Všeobecné usmernenia

Nasledujúce usmernenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi pri navštevovaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie k téme ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracúvanie údajov na tejto webovej stránke sa uskutočňuje prostredníctvom prevádzkovateľa webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v časti Impresum tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje sa na jednej strane získavajú tak, že nám ich oznámite. Pri tom môže ísť napr. o údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári.

Ďalšie údaje sa automaticky zhromažďujú pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich informačných systémov. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas návštevy stránky). Zhromažďovanie týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa získava na účely zaručenia bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti sa vašimi údajmi?

Kedykoľvek máte právo na bezplatné poskytnutie informácií o pôvode, príjemcovi a účele vašich uchovávaných osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie takýchto údajov. Na tento účel, ako aj s ďalšími otázkami k téme ochrany údajov sa kedykoľvek môžete na nás obrátiť na adrese uvedenej v časti Impresum. Ďalej máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.

Okrem toho máte právo za určitých okolností požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v bode „Právo na obmedzenie spracúvania“.

Analytické nástroje a nástroje poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami

Pri návšteve našej webovej stránky sa môže štatisticky vyhodnocovať vaše správanie pri surfovaní. To sa deje predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní sa spravidla uskutočňuje anonymne; na základe správania pri surfovaní vás nemožno vysledovať. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej môžete zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie k tomu nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach namietania vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 1. Všeobecné usmernenia a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov, ako aj s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa získavajú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje, ktoré údaje získavame a na čo ich používame. Taktiež sa v ňom vysvetľuje, ako a na aký účel sa to robí.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné nedostatky. Bezchybná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácia o zodpovednom subjekte

Zodpovedným subjektom pre spracúvanie údajov na tejto webovej stránke je:

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefón: + 49 7309 872-441
E-mail: info-medical@bredent.com

 

bredent  GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefón: + 49 7309 872-22
E-mail: info@bredent.com

Zodpovedným subjektom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými osobami rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním údajov

Mnohé procesy spracúvania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel stačí neformálne oznámenie adresované nám prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracúvania údajov uskutočneného do odvolania súhlasu zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti získavaniu údajov vo zvláštnych prípadoch, ako aj proti priamemu marketingu (čl. 21 GDPR)

Ak sa spracúvanie údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Príslušný právny základ, na ktorom je založené spracúvanie, nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak vznesiete námietku, nebudeme osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ďalej spracúvať, pokiaľ nebudeme môcť preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (námietka podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje sa následne už ďalej nebudú používať na účely priameho marketingu (námietka podľa čl. 21 ods. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Právo podať sťažnosť existuje bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo údaje, ktoré spracúvame automatizovaným spôsobom na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, preniesť sebe samému alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ požadujete priamy prenos údajov druhému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to iba v tom prípade, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL, resp. TLS

Táto stránka z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako sú napríklad objednávky alebo žiadosti, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa šifrovanie SSL, resp. TLS. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http://“ na „https://“, a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Keď je aktivované šifrovanie SSL, resp. TLS, údaje, ktoré nám postupujete, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, zablokovanie, vymazanie a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uchovávaných osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a účele spracúvania údajov a príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj s ďalšími otázkami k téme osobných údajov sa kedykoľvek môžete na nás obrátiť na adrese uvedenej v časti Impresum.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Na tento účel sa kedykoľvek môžete na nás obrátiť na adrese uvedenej v časti Impresum. Právo na obmedzenie spracúvania existuje v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak popierate správnosť vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uchovávané, potrebujeme zvyčajne čas na to, aby sme to skontrolovali. Počas trvania kontroly máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • Ak k spracúvaniu vašich osobných údajov došlo/dochádza nezákonným spôsobom, môžete namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracúvania údajov.
 • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, no vy ich potrebujete na uplatňovanie, obhajovanie alebo preukazovanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
 • Keď vznesiete námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, musia sa zvážiť vaše a naše záujmy. Pokiaľ ešte nie je stanovené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, môžu sa tieto údaje – odhliadnuc od ich uchovávania – spracúvať iba s vaším súhlasom alebo na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Namietanie proti reklamným e-mailom

Týmto sa namieta proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci časti Impresum na zasielanie nie výslovne vyžiadanej reklamy a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

 1. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Súbory cookie

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú vo vašom počítači žiadnu škodu a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby našu ponuku robili používateľsky prívetivejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré uchováva váš prehliadač.

Väčšina nami používaných súborov cookie sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ďalšie súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú znova rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o nastavení súborov cookie a iba v jednotlivom prípade povoľovali súbory cookie, prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti vylúčili, ako aj aktivovali automatické vymazávanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých, vami požadovaných funkcií (napr. funkcie nákupného košíka), sa uchovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na uchovávaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak sa uchovávajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), riešia sa takéto súbory cookie v tomto vyhlásení o ochrane údajov osobitne.

Súbory denníkov servera

Poskytovateľ stránok automaticky získava a uchováva informácie v takzvaných súboroch denníkov servera, ktoré k nám váš prehliadač automaticky prenáša. Sú to:

 • typ a verzia prehliadača,
 • používaný operačný systém,
 • URL adresa odkazujúceho servera,
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača,
 • čas požiadavky servera,
 • Adresa IP.

Integrácia týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje.

Zhromažďovanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel sa musia zhromažďovať súbory denníkov servera.

Kontaktný formulár

Ak nám zasielate žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára žiadosti vrátane kontaktných údajov, ktoré tam uvediete, sa uchovávajú u nás na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje nepostupujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracúvanie údajov zadaných do kontaktného formulára sa preto uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel stačí neformálne oznámenie adresované nám prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť procesov spracúvania údajov uskutočnených do odvolania súhlasu zostáva odvolaním nedotknutá.

Vami zadané údaje v kontaktnom formulári zostávajú u nás dovtedy, kým nás nevyzvete na vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s uchovávaním alebo nezanikne účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracúvania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Registrácia pomocou služby Facebook Connect

Namiesto priamej registrácie na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať pomocou služby Facebook Connect. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

Keď sa rozhodnete pre registráciu pomocou služby Facebook Connect a kliknete na tlačidlo „Prihlásiť cez Facebook“/„Pripojiť pomocou Facebooku“, budete automaticky presmerovaný na platformu Facebooku. Tam sa môžete prihlásiť so svojimi údajmi o používaní. Týmto sa váš profil na Facebooku prepojí s našou webovou stránkou, resp. našimi službami. Týmto prepojením získavame prístup k vašim údajom uloženým na Facebooku. Sú to najmä:

 • meno na Facebooku,
 • profilová a titulná fotka na Facebooku,
 • titulná fotka na Facebooku
 • e-mailová adresa uložená na Facebooku,
 • ID na Facebooku,
 • zoznamy priateľov na Facebooku,
 • likes na Facebooku (označenia „Páči sa mi to“),
 • deň narodenia,
 • pohlavie,
 • krajina,
 • jazyk.

Tieto údaje sa používajú na nastavenie, poskytovanie a personalizáciu vášho účtu.

Registrácia pomocou služby Facebook-Connect a s tým spojené procesy spracúvania údajov sa uskutočňujú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania na Facebooku a v zásadách ochrany osobných údajov na Facebooku. Tie nájdete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

Facebook Pixel

Naše webové stránky používajú na meranie konverzií pixel na sledovanie správania návštevníkov od spoločnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“).

Takto sa dá sledovať správanie návštevníkov stránky po ich presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa kliknutím na reklamu Facebooku. Tým sa môže vyhodnocovať účinnosť reklám Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce opatrenia v oblasti reklamy.

Získané údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme vyvodiť žiadne závery o totožnosti používateľov. Údaje však Facebook ukladá a spracúva, takže je možné pripojenie k príslušnému používateľskému profilu a Facebook môže údaje použiť na vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov Facebooku. Tým môže Facebook umožniť zobrazovanie reklám na stránkach Facebooku, ako aj mimo Facebooku. Toto používanie údajov nedokážeme ako prevádzkovateľ stránky ovplyvniť.

V informáciách o ochrane osobných údajov Facebooku nájdete ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Okrem toho môžete deaktivovať funkciu remarketingu „Vlastné publikum“ v oblasti nastavení pre reklamy na stránke https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Na tento účel musíte byť prihlásený na Facebooku.

Ak nemáte účet na Facebooku, reklamu založenú na používaní Facebooku môžete deaktivovať na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba/.

 1. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analytiky Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics a používanie tohto analytického nástroja sa uskutočňujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov, aby mohol optimalizovať tak svoju webovú ponuku, ako aj svoju reklamu.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov: Kliknite sem pre vyjadrenie nesúhlasu

MailChimp

Táto webová stránka využíva služby MailChimp na zasielanie bulletinov. Poskytovateľom je spoločnosť Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, pomocou ktorej sa okrem iného môže organizovať a analyzovať zasielanie bulletinov. Keď zadávate údaje na účely odberu bulletinu (napr. e-mailovú adresu), tieto údaje sa ukladajú na serveroch služby MailChimp v USA.

Služba MailChimp disponuje certifikáciou podľa „štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. „Štít na ochranu osobných údajov“ je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA, ktorej účelom je zaručiť dodržiavanie európskych noriem na ochranu údajov v USA.

Pomocou služby MailChimp môžeme analyzovať svoje bulletinové kampane. Keď otvoríte e-mail odoslaný pomocou služby MailChimp, prepojí sa súbor obsiahnutý v e-maile (tzv. webový signál) so servermi služby MailChimp v USA. Takto sa dá napr. zistiť, či sa otvorila správa s bulletinom a na ktoré odkazy sa príp. kliklo. Okrem toho sa zhromažďujú technické informácie (napr. čas vyvolania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Tieto informácie nie je možné priradiť k príslušnému príjemcovi bulletinu. Slúžia výlučne na štatistickú analýzu bulletinových kampaní. Výsledky týchto analýz sa dajú využiť na lepšie prispôsobenie budúcich bulletinov záujmom príjemcov.

Ak si neželáte analýzu prostredníctvom služby MailChimp, musíte zrušiť odber bulletinu. Na tento účel poskytujeme v každej správe s bulletinom príslušný odkaz. Ďalej môžete odber bulletinu zrušiť aj priamo na webovej stránke.

Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu bulletinu. Zákonnosť už uskutočnených procesov spracúvania údajov zostáva takýmto odvolaním nedotknutá.

Vaše údaje, ktoré u nás uložíte na účely odberu bulletinu, uchovávame až do vášho ukončenia odberu bulletinu a po zrušení odberu bulletinu sa vymažú z našich serverov, ako aj zo serverov služby MailChimp. Údaje, ktoré boli u nás uložené na iné účely (napr. e-mailové adresy pre sekciu členov), zostávajú týmto nedotknuté.

Bližšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby MailChimp na stránke: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzatvorenie dohody o spracúvaní údajov

Uzatvorili sme tzv. „Data-Processing-Agrement“ (dohodu o spracúvaní údajov) so službou MailChimp, v ktorej službu MailChimp zaväzujeme k tomu, aby chránila údaje našich zákazníkov a neposkytovala ich tretím stranám. Túto zmluvu si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

Anonymizácia adresy IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie adresy IP. Tým sa vaša adresa IP od Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA skracuje. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenáša úplná adresa IP a tam sa potom skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. Adresa IP odovzdaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi Google.

Doplnok prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade nemusíte byť schopný v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a ich odovzdávaniu spoločnosti Google, ako aj spracúvaniu takýchto údajov spoločnosťou Google zabrániť prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Namietanie proti zhromažďovaniu údajov

Zhromažďovaniu vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookie vyjadrenia nesúhlasu (opt-out), ktorým sa pri budúcich návštevách tejto webovej stránky zabráni zhromažďovaniu vašich údajov: deaktivovanie Google Analytics.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov v službe Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Spracovanie zákazky

So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o spracovaní zákazky a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Tým sa môžu vytvárať správy, ktoré obsahujú výpovede o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami. Tieto údaje sa nedajú priradiť žiadnej určitej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení zobrazenia na vašom účte Google alebo môžete vo všeobecnosti zakázať zhromažďovanie vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics, ako je uvedené v bode „Namietanie proti zhromažďovaniu údajov“.

 1. Doplnky a nástroje

YouTube s rozšírenou ochranou údajov

Naša webová stránka využíva doplnky webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Tento režim podľa YouTube spôsobí, že YouTube na tejto webovej stránke neukladá žiadne informácie o návštevníkoch predtým, než si pozrú video. Postupovanie údajov partnerom webovej stránky YouTube sa naproti tomu prostredníctvom režimu rozšírenej ochrany údajov nevyhnutne nevylučuje. To znamená, že webová stránka YouTube – bez ohľadu na to, či si pozriete video – vytvára spojenie so sieťou Google DoubleClick.

Akonáhle na našej webovej stránke spustíte video YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Serveru YouTube sa pri tom oznámi, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, umožňujete webovej stránke YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Okrem toho môže YouTube po spustení videa ukladať na vašom koncovom zariadení rôzne súbory cookie. Pomocou týchto súborov cookie môže YouTube získavať informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Tieto informácie sa používajú okrem iného na zhromažďovanie štatistík o videách, zlepšovanie používateľského komfortu a zabraňovanie pokusom o podvody. Súbory cookie zostanú na vašom koncovom zariadení dovtedy, kým ich nevymažete.

Prípadne sa môžu po spustení videa YouTube spustiť ďalšie procesy spracúvania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

Používanie YouTube sa uskutočňuje v záujme dosiahnutia príťažlivého zobrazovania našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane údajov na webovej stránke YouTube nájdete v jej vyhlásení o ochrane osobných údajov na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Webové písma Google

Táto stránka používa na jednotné zobrazenie druhov písma takzvané webové písma, ktoré poskytuje Google. Písma Google sú nainštalované lokálne. Spojenie so servermi Google sa pri tom neuskutočňuje.

Google Maps

Táto stránka využíva prostredníctvom rozhrania API mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na používanie funkcií služby Google Maps je potrebné uložiť vašu adresu IP. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie služby Google Maps sa uskutočňuje v záujme dosiahnutia príťažlivého zobrazovania našich online ponúk a jednoduchého vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach využívame službu „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Pomocou služby reCAPTCHA sa má kontrolovať, či sa zadávanie údajov na našich webových stránkach (napr. v kontaktnom formulári) uskutočňuje prostredníctvom človeka alebo automatizovaného programu. Na tento účel služba reCAPTCHA na základe rôznych charakteristík analyzuje správanie návštevníka webovej stránky. Táto analýza sa spustí automaticky, akonáhle návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Na účely analýzy služba reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. adresu IP, dobu zotrvania návštevníka webovej stránky na webovej stránke alebo pohyby myšou vykonané používateľom). Údaje zhromaždené pri analýze sa poskytujú Google.

Analýzy služby reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webovej stránky nie sú upozornení na to, že prebieha analýza.

Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na ochrane svojich webových ponúk pred nekalým automatizovaných sledovaním a pred nevyžiadanou poštou.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov Google nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://policies.google.com/privacy?hl=sk a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html